EEG-heffing voor eigen verbruik (in 2022)?

Sinds 2017 moeten PV-systeembeheerders in Duitsland 40% van de toepasselijke EEG-heffing betalen voor elektriciteit die zij zelf verbruiken. Systemen met een vermogen van minder dan 30 kWp zijn vrijgesteld.

Voor 2021 betekent dit kosten van 2,6 cent per kWh. De wet voorziet ook in enkele uitzonderingen op de GEE-heffing voor eigen verbruik. Al met al is het onderwerp ingewikkeld. Daarom vindt u in dit artikel alle informatie die u moet weten over de GEE-heffing op eigenverbruik.Wat is de EEG-heffing?

De oorsprong van de EEG-heffing gaat terug tot 2000. Het is vastgelegd in de Wet hernieuwbare energiebronnen (EEG). Het is de bedoeling om met het geld dat hiermee wordt gegenereerd de uitbreiding van hernieuwbare energie in Duitsland te financieren en te bevorderen.

Het overschot aan elektriciteit van uw systeem wordt aan het plaatselijke elektriciteitsnet geleverd. De respectieve transmissienetbeheerder die de elektriciteit ontvangt, verkoopt deze op de elektriciteitsbeurs. De exploitant krijgt daar meestal alleen een lagere prijs. Het geld van de EEG-heffing wordt gebruikt om dit financiële gat te dichten dat is ontstaan tussen de vaste vergoeding voor de teruglevering en de uitgaven voor de elektriciteit.In Duitsland is het doorgaans zo dat de eindgebruiker de EEG-heffing betaalt. Voor iedereen die geen elektriciteitsproducent is, maakt de heffing gewoon deel uit van de respectieve elektriciteitsprijs. Het onderwerp van de EEG-heffing is over het algemeen ingewikkeld en wordt steeds opnieuw gewijzigd.

EEG heffing ook voor eigen gebruik?

In artikel 61 van de Wet inzake hernieuwbare energiebronnen is bepaald dat de GEE-heffing ook moet worden betaald op elektriciteit die door de verbruiker wordt opgewekt en verbruikt. De reden hiervoor is dat de producent ook de eindverbruiker van de elektriciteit is en daarom is de heffing verschuldigd.

Lees ook:   Hoe aardbeien op de juiste manier te bewaren

Er is echter een klein verschil in de vraag of dit moet worden betaald en in welk bedrag. In het algemeen wordt dit altijd bepaald door de capaciteit van de installatie.

Als u een systeem op uw eigen dak exploiteert met een vermogen tot 30 kWp, dan bent u vrijgesteld van de heffing.

Als u daarentegen een systeem van meer dan 30 kWp exploiteert en de elektriciteit zelf verbruikt, bent u verplicht de heffing te betalen. In dit geval voorziet de wetgever in een procentueel aandeel, dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld en aangepast.

Welke installaties zijn vrijgesteld van de GEE-heffing?

Zoals reeds vermeld zijn systemen met een vermogen tot 30 kWp vrijgesteld van de GEE-heffing. Bovendien mag het jaarlijkse eigen verbruik niet meer dan 30 megawattuur bedragen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, hoeft u geen EEG-heffing te betalen voor de zonnestroom die u zelf opwekt. Deze verordening is van toepassing op bestaande, gesubsidieerde en nieuwe installaties.

Bovendien zijn exploitanten die hun systeem als een zogenaamd stand-alone systeem exploiteren, volgens de GEE vrijgesteld. Deze mag niet direct of indirect op het openbare net worden aangesloten.

Voorts zijn de gebruikers vrijgesteld die zich uitsluitend met zonnestroom bevoorraden en het eventuele overschot aan elektriciteit aan het openbare net terugleveren zonder terugleveringstarieven te ontvangen.

Het valt te verwachten dat deze voorschriften in de loop der tijd steeds weer zullen veranderen.

Verrekening van de EEG-heffing voor eigen verbruik

Indien de vrijstelling niet op u van toepassing is, dient u zich vertrouwd te maken met de wijze waarop de EEG-toeslag moet worden betaald.

Lees ook:   Hoog- en laagspanning

U moet uw verbruikte hoeveelheden elektriciteit melden aan de verantwoordelijke netbeheerder. Dit gebeurt in elektronische vorm. Rapportage aan de federale netbeheerder mag alleen op verzoek gebeuren.

U moet uw verbruikte hoeveelheden elektriciteit uiterlijk op 28.02. van het volgende jaar aan uw netbeheerder melden. Indien dit niet tijdig gebeurt, is 100% van de EEG-toeslag verschuldigd.

Het te rapporteren eigen verbruik vloeit voort uit de meting van de opwekkingsmeter, die achter de omvormer is geïnstalleerd. De aan het net geleverde energie moet van deze waarde worden afgetrokken.

De EEG-heffing wordt gewoonlijk in maandelijkse termijnen betaald. De termijnen zijn gebaseerd op de cijfers van het voorgaande jaar. De eindafrekening aan het eind van het jaar geeft de werkelijke waarde weer en er is ofwel een terugbetaling ofwel een aanvullende betaling nodig.

Conclusie

De EEG-heffing voor eigen verbruik bedraagt 40 procent van de toepasselijke EEG-heffing. Dit is in 2017 bepaald in §61 van de EEG. Systemen met een vermogen van niet meer dan 30 kWp zijn vrijgesteld van deze verordening. In dit geval geldt geen EEG-toeslag.